Bổn vương ở đây – Chương 41

Chương 41

Tốc độ nhanh hơn Hành Chỉ đoán vài ngày, vết thương trên người Thẩm Ly đã hồi phục gần hết, chỉ là độc trong người vẫn chưa triệt để tiêu trừ, Hành Chỉ muốn nàng ở Nhân giới thêm vài ngày, chờ giải hết độc xong rồi hãy về Ma giới, nhưng Thẩm Ly đứng ngồi không yên, sợ Ma quân biết chuyện ở đây xong sẽ có sắp xếp gì đó nhưng không có nhân thủ. (more…)

%d bloggers like this: