Cửu gia, đừng vậy mà! – Chương 5

Chương 5

Nhẫm Cửu xưa nay bị cự tuyệt đã quen, bởi vậy cho dù Sở Cuồng dùng một giọng điệu không chừa đường xoay chuyển, Nhẫm Cửu cũng không cảm thấy tổn thương lắm, ngược lại còn mặt dày sáp tới phía trước nói. (more…)

%d bloggers like this: