Hộ tâm – Chương 21

Chương 21

Sau khi Nhạn Hồi hồi phục pháp thuật ngự kiếm bay đi, chẳng mấy chốc đã rời khỏi sơn thôn nhỏ ở núi Đồng La. (more…)

%d bloggers like this: