Hộ tâm – Chương 23

Chương 23

Dọc đường đi vội không phân phương hướng, đi mãi đến khi Nhạn Hồi cả thấy trong người trống rỗng, ngay cả ngự kiếm cũng bắt đầu chao đảo nàng mới buộc phải dừng lại. (more…)

Hộ tâm – Chương 22

Chương 22

Nhất thời Nhạn Hồi rất cảm tạ mình vì hôm nay đã rời khỏi sơn thôn nhỏ ở núi Đồng La. (more…)

%d bloggers like this: