Bán thành phong nguyệt – Quyển 1 – Chương 19

Quyển 1: Phong nguyệt vô biên
Chương 19: Bầy chó gâu gâu


Cổ Đình nói hết một hơi, chúng đệ tử lập tức rần rần bàn luận. (more…)

%d bloggers like this: